ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

  Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. 2. Το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων του. Ως...

InvestOTA

InvestOTA

Το InvestOTA είναι η διαδικτυακή πύλη που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει την ανάγκη των ΟΤΑ για προβολή των ανταποδοτικών επενδυτικών τους σχεδίων μέσω επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών. Σκοπός του InvestOTA είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και η ανάδειξη του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού...

Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα

Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)   Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013   5η Προγραμματιστική Περίοδος (ΣΕΣ...

Ενέργεια και Αυτοδιοίκηση

Ενέργεια και Αυτοδιοίκηση

Έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας   Προγράμματα για την χρηματοδότηση της ωρίμανσης ή/και της υλοποίησης έργων εξοικονόμησης...

Νέα

Νέα

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου   Δημοσιεύματα/Τύπος   Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις   Ημερίδες/Δημοσιότητα/Συνέδρια   Νομικά...

Μελέτες – Εκπαίδευση – Πληροφόρηση

Μελέτες – Εκπαίδευση – Πληροφόρηση

Κατάρτιση εργαζομένων ΟΤΑ σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών   Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση   Μελετητικό...

Τελευταία Νέα

5 Ιουνίου 2014

Ημερολόγιο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ