16-05-2013 Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε.

Πρόσκληση των Μετόχων της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Ηπείρου 11 και 3ης Σεπτεμβρίου.

Για την προβολή/λήψη της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf format)