1η Φάση Προγράμματος Clusters

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης προγράμματος με τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί  – Clusters», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των ισχυόντων κοινοτικών κανονισμών και πρόκειται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί την 1η ΦΑΣΗ του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Φάση του προγράμματος έχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο της σύμπραξης – συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στο μελλοντικό Cluster φορείς.

 

Οι δυνητικοί συντονιστές μπορεί να είναι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικά – επαγγελματικά επιμελητήρια ή/και οργανισμοί αυτών, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς με συναφές αντικείμενο ή ακόμα και φορείς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τυχόν αποδεδειγμένη εμπειρία συντονιστή – φορέα σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις – προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ ή/ και σε παρεμφερείς δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αξιολογηθεί θετικά. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και υφιστάμενα clusters που δρουν στα όρια της ελληνικής επικράτειας και επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων να αποφασίσουν τη νομική μορφή της μεταξύ τους συνεργασίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου cluster.

Clusters_1η Φάση_Ενημερωτικό Σημείωμα

 

Clusters_1η Φάση_Πρόσκληση

 

Clusters_1η Φάση_Έντυπο Υποβολής