Monthly Archives: Σεπτεμβρίου 2013

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προγράμματα για την χρηματοδότηση της ωρίμανσης ή/και της υλοποίησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Προγράμματα για την χρηματοδότηση της ωρίμανσης ή/και της υλοποίησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας

1.Πρωτοβουλία JESSICA 2. Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (IEE) 3. Πρόγραμμα ELENA 4.Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Έργων Ενεργειακής Απόδοσης   1.Πρωτοβουλία JESSICA JESSICA είναι το Αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Σύμφωνο των Δημάρχων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποστήριξη των Ο.Τ.Α. στην εφαρμογή του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Υποστήριξη των Ο.Τ.Α. στην εφαρμογή του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στοχεύει στη βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. συνεργάζεται με Δήμους για την αξιοποίηση … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξοικονόμηση Ενέργειας από το Δημοτικό Φωτισμό Οδών και Κοινόχρηστων χώρων

Εξοικονόμηση Ενέργειας από το Δημοτικό Φωτισμό Οδών και Κοινόχρηστων χώρων

Το σύστημα δημοτικού φωτισμού, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υποδομής κάθε σύγχρονης πόλης και οδικής αρτηρίας. Η καταναλισκόμενη ενέργεια στο δημοτικό φωτισμό (οδών, πλατειών κλπ) αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται σε μία πόλη ενώ τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος συγκαταλέγονται στα κυριότερα έξοδα των περισσοτέρων δήμων. Σημαντικές δυνατότητες για εξοικονόμηση … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενεργειακό Παρατηρητήριο

Ενεργειακό Παρατηρητήριο

Οι Δήμοι της Ελληνικής επικράτειας έπειτα από την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και την ανάληψη νέων διευρυμένων δραστηριοτήτων αποτελούν σήμερα έναν από τους κυριότερους ενεργειακούς καταναλωτές στη χώρα. Η παλαιότητα του διαθέσιμου εξοπλισμού, κτηριακών εγκαταστάσεων και στόλου οχημάτων λειτουργεί ως επιβαρυντικός παράγοντας στην ενεργειακή κατανάλωση των Δήμων. Η ΠΕΤΑ ΑΕ με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας

Έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας

Η διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης και ενεργειακής αποδοτικότητας συνιστά θέμα μείζονος σημασίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς όσο οικονομικούς δεδομένης της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει τη χώρα.  Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει θέσει τρεις βασικούς στόχους για το 2020: … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο OSEPA

OSEPA

Η ΠΕΤΑ ΑΕ συμμετείχε στην υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση έργου διαπεριφερειακής συνεργασίας με θέμα την προώθηση της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) σε φορείς της δημόσιας Διοικησης και δ.τ. OSEPA (Open Source Usage in Public Administrations).  Το έργο υλοποιήθηκε από δώδεκα φορείς (http://osepa.eu/index.php?em_cat=3) κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επικεφαλή εταίρο του έργου … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον παροχής Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (LGAF)

Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον παροχής Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (LGAF)

Το αντικείμενο του έργου «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών προς τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» (Local Government Access Framework / LGAF) αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες σε όλους … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 5η Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ 2014-2020)

5η Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ 2014-2020)

Η 5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική, μία πραγματική πρόκληση για την Ελλάδα, κυρίως μέσα στο περιβάλλον της μεγάλης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κρίσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και έχει παράλληλα ξεκινήσει την εθνική δημόσια διαβούλευση με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες καθώς … Περισσότερα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013

Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει δημιουργήσει και λειτουργεί το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΣΠΑ το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 4μήνου και 6μήνου, συντάσσονται Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής έργων ΕΣΠΑ της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Για την λειτουργία του … Περισσότερα