Ανακοίνωση της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. σχετικά με την καθυστέρηση της καταβολής των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Επιδομάτων

Σχετικά  με την καθυστέρηση της καταβολής των  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Επιδομάτων του Προγράμματος Κατάρτισης «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο».

 

 

Στις 31.12.2009 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο».

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΠΕΤΑ. Το παρακολούθησαν 5.500 εργαζόμενοι σε Δήμους και άλλους φορείς της Αυτοδιοίκησης, από όλη την Ελλάδα.

Κάθε ένας από τους καταρτισθέντες εργαζόμενους ΟΤΑ δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 € ανά ώρα παρακολούθησης, κατά προσέγγιση 200 – 250 € συνολικά ανά άτομο.

Μέχρι σήμερα, 25.1.2010, το εκπαιδευτικό επίδομα δεν έχει καταβληθεί στους καταρτισθέντες εργαζόμενους ΟΤΑ.

Γιατί συμβαίνει αυτό ; Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος και στις πληρωμές ορισμένων αναδόχων ;

Η βασική απάντηση είναι ότι καθυστερούν οι πληρωμές της ΠΕΤΑ προς αναδόχους και καταρτισθέντες εργαζομένους ΟΤΑ , διότι καθυστερεί η καταβολή από το Δημόσιο προς την ΠΕΤΑ 4,2 εκ  € για την αποπληρωμή του Προγράμματος.

Η ροή της χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο» είναι : Ελληνικό Δημόσιο > ΠΕΤΑ > Ανάδοχοι > Καταρτιζόμενοι. Αυτή η ροή έχει ανακοπεί από το Ελληνικό Δημόσιο, προφανώς  εξ αιτίας της δημοσιονομικής στενότητας της περιόδου.

Παραθέτουμε στη συνέχεια, για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ορισμένα πρόσθετα στοιχεία για τις διαδικασίες υλοποίησης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Κατάρτισης «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο»

Για την χρηματοδότηση του το Πρόγραμμα Κατάρτισης «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο» είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του 3ου Κ.Π.Σ., με προϋπολογισμό 5,6 εκ €. Φορέας χρηματοδότησης του Προγράμματος είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Τελικός Δικαιούχος η ΠΕΤΑ.

Με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (συνήθως από το λεγόμενο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, επειδή το «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο» είναι ενταγμένο σε Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης), το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί την ΠΕΤΑ, και η εταιρεία στη συνέχεια τους Αναδόχους της υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος.

Για τις δράσεις της κατάρτισης, ανάδοχοι έχουν αναδειχθεί, μετά από δημόσιους, διεθνείς διαγωνισμούς, ορισμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Τα ΚΕΚ αυτά, με βάση τους όρους των συμβάσεων τους με την ΠΕΤΑ, καταβάλλουν το εκπαιδευτικό επίδομα προς τους καταρτισθέντες εργαζόμενους ΟΤΑ που το δικαιούνται.

Η προσωρινή διακοπή της χρηματοδότησης του Προγράμματος από το Δημόσιο, συνεπάγεται προσωρινή διακοπή της χρηματοδότησης της ΠΕΤΑ, στη συνέχεια των ΚΕΚ και τελικώς καθυστέρηση στην καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους  καταρτισθέντες εργαζομένους ΟΤΑ.

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., και η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., είναι σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας ώστε να επανεκκινήσει η χρηματοδότηση και η αποπληρωμή του Προγράμματος.