Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις

                          ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ/ΛΗΨΗ
10-04-2019 Τεύχος Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας  με Τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ – 3 ος Μαραθώνιος Καινοτομίας για έξυπνες πόλεις»

Πατήστε εδώ
05-02-2019 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας  με Τίτλο: «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Μελέτης και Αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συστήματος έξυπνης στάθμευσης (smart parking) στους Δήμους» Πατήστε εδώ
07-12-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας  με Τίτλο: «Tεχνική Υποστήριξη της ΠΕΤΑ ΑΕ στην Ανάπτυξη Τριών Επιπλέον Διαδικτυακών Υπηρεσιών στον Κόμβο της ΚΕΔΕ (GOVHUB) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ» Πατήστε εδώ
07-12-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας  με Τίτλο: « Σύστημα Υποστήριξης Δράσεων Πολιτικής Υπηρεσίας» Πατήστε εδώ
13-09-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο «Κεντρικός Σχεδιασμός Δικτύου Υδατοδρομίων για την στήριξη των ΟΤΑ Α Βαθμού». Πατήστε εδώ
07-06-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – General Data Protection Regulation (GDPR)

ΑΠΟ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ»

Πατήστε εδώ
04-04-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ CITY LABS ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Πατήστε εδώ
04-04-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ –  martcity Hackathon 2018 της ΚΕΔΕ » Πατήστε εδώ
29-12-2017 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:
«Οριζόντια ωρίμανση Πράξεων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014­2020 με έμφαση σε αποκεντρωμένους και νησιωτικούς Δήμους».
Πατήστε εδώ
29-12-2017 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:
«Ενιαίο σύστημα καταγραφής και αποτύπωσης ακίνητης περιουσίας  Δήμων Ελλάδας για την προσέλκυση επενδύσεων».
Πατήστε εδώ
29-12-2017 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:
«Σχεδιασμός οριζόντιων παρεμβάσεων μείωσης λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ».
Πατήστε εδώ
01-09-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Τίτλο « Τεχνικός Σύμβουλος Ανάπτυξης του Κόμβου Νεανικής Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΕ (Smartcity Accelerator), υποστήριξης του marketplace εφαρμογών και υπηρεσιών για τους Δήμους, υποστήριξη του Δικτύου στελεχών ΤΠΕ των ΟΤΑ » Πατήστε εδώ
23-02-2017 Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών  Ανάπτυξη υποσυστήματος Κλήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Εφαρμογής 1: e-Παράβολο και Ανάπτυξη Εφαρμογής 2: Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Πατήστε εδώ
23-02-2017 Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών  Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.»  Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. Πατήστε εδώ
08-02-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Διαχείρισης Χρηστών, Χρονοσήμανσης & Διατήρησης Αρχείου Συναλλαγών, Ασφάλειας & Εμπιστοσύνης με Τρίτους Φορείς και Συντήρηση Συστήματος για Τρία Έτη για το «Σύστημα Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. και Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Δήμους» Πατήστε εδώ
01-11-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ – Smartcity hackathon της ΚΕΔΕ.» Πατήστε εδώ
30-09-2016 Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού με Τίτλο « Σχεδίαση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων στελεχών ΟΤΑ στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και στην υλοποίηση Διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ» Πατήστε εδώ
30-09-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Τίτλο « Θεσμική Ενδυνάμωση της ΠΕΤΑ Α.Ε.» Πατήστε εδώ
30-05-2014 Επαναληπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.” Πατήστε εδώ
06-05-2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.” Πατήστε εδώ
12-02-2014 Προκήρυξη Δημοπρασίας Δήμου Σιντικής Πατήστε εδώ
06-12-2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Πατήστε εδώ
14-05-2012 Πρόχειρος Διαγωνισμός «Υποστήριξη των Π.Ε.Δ. για την Πορεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007 – 2013» Πατήστε εδώ
27-03-2012 Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012 Πατήστε εδώ
17-06-2011 Προθεσμίες κατάθεσης προσφορών, διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού Πατήστε εδώ
14-06-2011 Ερωτήσεις και Απαντήσεις Σχετικά με την Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Πατήστε εδώ
11-05-2011 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Πατήστε εδώ
11-03-2011 Αποσφράγιση προσφορών Πρόχειρου Διαγωνισμού «Σχεδιασμός & Δημιουργία Βάσης Δεδομένων & Portal» Πατήστε εδώ
09-03-2011 Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και PORTAL Πατήστε εδώ
04-03-2010 Δημόσια Διαβούλευση: ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Πατήστε εδώ
19-06-2009 Πρόχειροι Διαγωνισμοί Δημοσιότητας Πατήστε εδώ
29-05-2009 Σχεδιασμός και Δημιουργία OPS – Portal Πατήστε εδώ
11-05-2009 Δημόσια Διαβούλευση Δημιουργίας OPS και Portal Πατήστε εδώ
30-04-2009 Επαναπροκήρυξη του Ανοικτού Διεθνής Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 6/2009 Πατήστε εδώ
10-04-2009 Προκήρυξη Διαγωνισμού Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης Πατήστε εδώ
20-03-2009 Διευκρίνιση Διαγωνισμών Εκπαιδευτικού Υλικού Πατήστε εδώ
11-03-2009 Δημόσια Διαβούλευση Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης Πατήστε εδώ
04-03-2009 Διευκρινίσεις Διεθνών Διαγωνισμών Πατήστε εδώ
24-02-2009 Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΤΥ) Πατήστε εδώ
20-02-2009 Δημόσια Διαβούλευση Εκπαιδευτικού Υλικού Πατήστε εδώ
28-01-2009 Προκηρύξεις Ανοικτών Διαγωνισμών Πατήστε εδώ
08-01-2009 Διαβούλευση Ανοιχτών Διεθνών Διαγωνισμών για το Έργο: Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρω/θμια Τοπική Α/Δ Πατήστε εδώ