Διευκρίνιση Διαγωνισμών Εκπαιδευτικού Υλικού

Αναφορικά με τις υπ’ αρ. 6/2009, 7/2009 και 8/2009 Διακηρύξεις «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α’, Β’ και Γ’ αντίστοιχα του έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο» διευκρινίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ρητά ότι η υφιστάμενη μεταξύ των ως άνω Προκηρύξεων και των Περιλήψεων αυτών αναντιστοιχία της 4ης παραγράφου του άρθρου 7 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ερμηνεύεται σύμφωνα με το υπερισχύον κείμενο της Προκήρυξης και ως εκ τούτου συνάγεται ότι
«Το κόστος δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο και στο ΦΕΚ βαρύνει τον Κύριο του Έργου»