Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον παροχής Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (LGAF)

Το αντικείμενο του έργου «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών προς τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» (Local Government Access Framework / LGAF) αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες σε όλους τους βασικούς τομείς των υπηρεσιών που η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση παρέχει υπηρεσία.

Η Κ.Ε.Δ.Ε αποτελεί την Αναθέτουσα Αρχή για το συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π 2000-2006 «ΚτΠ» και εν συνεχεία από το Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, έργο «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον Ο.Τ.Α για παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις» με ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών Singular Logic Intergrator Α.Ε και Singular Logic Α.Ε., έχοντας υπογράψει την υπ.αριθμ. 2928/30.07.2007 σύμβαση και τις τροποποιήσεις αυτής με αριθμό 5962/26.11.2008 και 666/21.03.2011. Η Π.Ε.Τ.Α υποστηρίζει την Κ.Ε.Δ.Ε στην υλοποίηση του έργου βάσει προγραμματικής συμβάσεως.

Αναλυτικότερα: Επιχειρησιακή αποτύπωση LGAF