Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ζητεί Προσωπικό

Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., αναπτυξιακή εταιρεία της Αυτοδιοίκησης με μελετητική, συμβουλευτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκριμένα από Εθνικούς Πόρους (ποσοστό 20%) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ποσοστό 80%), αναζητεί προσωπικό πλήρους απασχόλησης.