Κατάρτηση εργαζομένων ΟΤΑ σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και η πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας στη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λειτουργία, τον προγραμματισμό, την δραστηριότητα των Δήμων και των άλλων φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Για την εκπαίδευση των καταρτιζομένων του έργου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της ΠΕΤΑ «e-Γνώση». Το φυσικό αντικείμενο των 16 υποέργων της Πράξης έχει ολοκληρωθεί, με την κατάρτιση 4.088 υπαλλήλων των Φορέων της Αυτοδιοίκησης σε 6 Θεματικές Ενότητες:

  • Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Υφισταμένων Εφαρμογών Πληροφορικής εγκατεστημένων στους ΟΤΑ (business intelligence),
  • Σχεδιασμός και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων στο εσωτερικό και στην περιφέρεια ενός Δήμου (LANs, Intranet, Σύζευξις, Municipal Networks, Ευρυζωνικά Δίκτυα & Υπηρεσίες, τηλεφωνία & σχετικές εφαρμογές),
  • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα για τους ΟΤΑ,
  • Διαχείριση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στους ΟΤΑ με τη συμβολή των ΤΠΕ,
  • Αρχές και Τεχνικές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στους ΟΤΑ με έμφαση στους νέους με τη συμβολή των ΤΠΕ,
  • Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας στους ΟΤΑ με τη συμβολή των ΤΠΕ).

Το έργο αποτελεί συνεχιζόμενο έργο από το Γ’ΚΠΣ και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δύο νέα Υποέργα. Το Υποέργο 17 αφορά στη «Δημιουργία σχημάτων πιστοποίησης» και το Υποέργο 18 αφορά στη «Πιστοποίηση καταρτιζομένων».

Αναλυτικότερα:

portal 

e-γνώση