Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)

Η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Περιφερειών συναρτάται άμεσα με την απόδοση σε αυτές των πόρων που δικαιούνται από την Κεντρική Κυβέρνηση. Πόροι που είναι αναγκαίοι για την κάλυψη του κόστους προσφοράς των αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν σε αυτές.

Διαρκής επιδίωξη των Περιφερειών ήταν και παραμένει η έγκαιρη απόδοση των θεσμοθετημένων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων αλλά και μεταφορά πρόσθετων πόρων για την κάλυψη των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν σε αυτές.

Προϋπόθεση για την τεκμηριωμένη και κατά συνέπεια αποτελεσματική διεκδίκηση των οικονομικών αιτημάτων των Περιφερειών είναι η οικοδόμηση ενός αξιόπιστου κεντρικού μηχανισμού τεκμηρίωσης ο οποίος:

  • θα παρακολουθεί την τήρηση της απόδοσης των θεσμοθετημένων πόρων,
  • θα υπολογίζει σε ετήσια βάση το κόστος λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών και
  • θα κοστολογεί το κόστος κάθε μεταφερόμενης αρμοδιότητας.

Αυτήν την αναγκαιότητα επιδιώκει να καλύψει η πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που στοχεύει στην αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών των Περιφερειών μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν και οι οικονομικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να καλύψει την ανάγκη για τη διατύπωση εμπεριστατωμένης και τεχνικά άρτιας γνώμης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τις Περιφέρειες, όπως προβλέπεται από άρθρο 260 του Ν. 3852/2010), η ΕΝΠΕ αποφάσισε την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης με θέμα: «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες», στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε..

Με απώτερο στόχο να διαμορφωθεί η αντιπροσωπευτικότερη πρόταση κατανομής των ΚΑΠ προς το σύνολο των Περιφερειών, η υλοποίηση του έργου διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις:

Φάση 1η – Σχέδιο Πρότασης Κατανομής των ΚΑΠ

Φάση 2η – Διαβούλευση της Πρότασης στα Όργανα της ΕΝ.Π.Ε.

Φάση 3η – Τελική Διαμόρφωση της Πρότασης