Μελετητικό έργο

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει οργανώσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της με βάση τα κυριότερα θεματικά πεδία τα οποία απασχολούν τους φορείς του δημόσιου και κοινωνικού τομέα, στους οποίους κατά προτεραιότητα προσφέρει τις υπηρεσίες της για περισσότερα από 20 χρόνια. Μερικά από τα έργα που υλοποιεί ή έχει υλοποιήσει η εταιρεία κατά το παρελθόν είναι:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας «Συν-Κοινωνία»

Οικονομοτεχνικές μελέτες – Επιχειρησιακά Σχέδια ΟΤΑ

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) 

Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. και Έργο OSEPA

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ Προγράμματα και Μελέτες