Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρία της Αυτοδιοίκησης με μελετητική, συμβουλευτική δραστηριότητα αναζητεί έμπειρο οικονομικό επιστήμονα για  την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας  με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» μεταξύ της ΠΕΤΑ Α.Ε και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.(.pdf file)