Συμπλήρωση τεχνικών Δελτίων (ΕΝΠΕ)

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υποστηρίζει την ΕΝΠΕ στην υλοποίηση της πράξης «Λειτουργική Αναδιοργάνωση των Περιφερειών: Προετοιμασία, Συντονισμός και Αξιολόγηση της Εφαρμογής».

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. λειτουργεί ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» εκτελώντας ενέργειες όπως (ενδεικτικά):

 • Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
 • Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 • Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξή της στο ΕΠ
 • Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 • Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
 • Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 • Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 • Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
 • Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.