Τελική Έγκριση για την ΠΛΗΡΩΜΗ του Προγράμματος Κατάρτισης «…Καθ΄ Οδόν…»

Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2010, στη ΣΑΕ 015/8 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον «πίνακα» της απόφασης αυτής.