Παράταση Προθεσμίας Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ε.Β.Π.Ε. 2012, το αργότερο έως 01.06.2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012 το αργότερο έως την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012.

Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012» που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, είναι οι εξής:

  • Προώθηση Επιχειρηματικότητας
  • Επένδυση στις Δεξιότητες
  • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
  • Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης
  • Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας

 

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην Ε.Ε. το Νοέμβριο 2012.

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2012.

Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει:

1.    Συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σας.
2.    ΥΠΟΒΟΛΗ της ανωτέρω αίτησης, καθώς και δύο (2) έντυπων αντιγράφων της πρότασής σας και ενός (1) αντιγράφου σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Mεσογείων 119, Aθήνα, Τ.Θ.10192

Επισημαίνεται, ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει την ένδειξη:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

καθώς επίσης, να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο εξωτερικά, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία.

Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμμετοχή σας, αναρτώνται και στις διαδικτυακές διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/ΕυρωπαϊκάΔιεθνήΘέματα/ΕυρωπαϊκάΒραβεία/tabid/126/language/el-GR/Default.aspx

 και

http://www.startupgreece.gov.gr/el/competitions

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_el.htm

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα εθνικά σημεία επαφής:
ΣΑΝΙΩΤΗ ΛΗΔΑ / ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Mεσογείων 119, Aθήνα 10192
Tel: +30 210 6969 174 / +30 210 6969739
Fax: +30 210 6969 738
lsanioti@ypan.gr
NikolopoulouO@ypan.gr

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf file)