Προκηρύξεις Ανοικτών Διαγωνισμών

 Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. (6.2.09) για την «Ματαίωση και Επαναπροκήρυξη των Διαγωνισμών» δίνονται στην δημοσιότητα οι τέσσερεις (4) νέες προκηρύξεις για την εκτέλεση του Έργου «Κατάρτιση εργαζοµένων ΟΤΑ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση του Έργου

 

Κατάρτιση εργαζοµένων στην Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), στην Α΄  Χωρική Ενότητα (Περιφέρειες ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ).

 

Περίληψη Προκήρυξης

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

Παράρτημα I Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα ΙΙ Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Παράρτημα ΙΙΙ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση του Έργου

 

Κατάρτιση εργαζοµένων στην Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), στην Β΄ Χωρική Ενότητα (Περιφέρειες ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ).

 

Περίληψη Προκήρυξης

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

Παράρτημα I Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα ΙΙ Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Παράρτημα ΙΙΙ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση του Έργου

 

Κατάρτιση εργαζοµένων στην Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Γ΄ Χωρική Ενότητα(Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ-1, ΚΡΗΤΗΣ).

 

Περίληψη Προκήρυξης

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

Παράρτημα I Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα ΙΙ Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Παράρτημα ΙΙΙ

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση του Έργου

 

Κατάρτιση εργαζοµένων στην Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Δ΄ Χωρική Ενότητα, (Περιφέρειες ΑΤΤΙΚΗΣ -2, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ).

 

Περίληψη Προκήρυξης

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

Παράρτημα I Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα ΙΙ Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

Παράρτημα ΙΙΙ