ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.”

ΑΡ.ΜΑΕ. 22938/01/Β/90/586

 

Δυνάμει της από 29ης Ιουνίου 2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 405.000 ευρώ ή μέχρι όποιου ποσού καλυφθεί η αύξηση του κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση 27.000 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 15 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.6 του καταστατικού και σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 15 του Ν. 3156/2003, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας μας όπως ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους στην ανωτέρω αύξηση κεφαλαίου ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Ως προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2015.

 

Αθήνα, 29/6/15

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ